Development Centre

Artikel resultaten emotie-onderzoek

Begin december 2018 is in het Van Gogh Village Museum in Nuenen onderzoek gedaan naar het effect van storytelling op de beleving van de bezoeker. Hieronder worden de resultaten kort samengevat. Een uitgebreider rapport is gepubliceerd in het Journal of Hospitality & Tourism Research.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de planvorming voor de vernieuwde experiences van de Van Gogh erfgoedlocaties.

Belang van emoties voor beleving

Emoties vormen een belangrijk element binnen toeristische ‘experiences’ (belevingen/ervaringen). Ze kunnen leiden tot bepaalde uitkomsten, zoals bijvoorbeeld de intentie het bezoek of de activiteit ‘aan te bevelen aan anderen (familie, vrienden). Bestaande onderzoeksmodellen kunnen echter niet verklaren hoe de flux (‘eb en vloed’- beweging) van emoties tijdens een ‘experience’ zich verhoudt tot dergelijke uitkomsten.

Onderzoek via huidgeleiding

We hebben de ‘experiences’ van 15 deelnemers geanalyseerd tijdens hun bezoek aan het Van Gogh Village Museum in Nuenen en tijdens een rondleiding met een gids door het dorp. Zowel het museum als de rondleiding hadden Vincent van Gogh als thema. We hebben de emoties van de deelnemers over een langere periode  in kaart gebracht door ze direct aan het lichaam te meten met zogenaamde huidgeleidingsmeetapparatuur.

Opbouw van intensiteit

We vonden een grote variatie in de intensiteit van de gemeten emoties gedurende het hele bezoek (‘eb en vloed’), en ook een variatie in de mate waarin deelnemers denken de activiteit aan te beleven aan anderen. De ‘experiences’ die leidden tot de sterkste intentie om de ‘experience’ aan te bevelen aan anderen, bleken niet uit een constante piek van sterke emoties te bestaan, maar uit zowel sterke als minder sterke emoties, waarbij de sterkere emoties vooral optraden ergens halverwege de ‘experience’. 

Van Gogh Development Centre

Van Gogh Brabant en het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH) gaan samen investeren in het op te richten Van Gogh Development Centre. In het Van Gogh Development Centre gaan beide partijen vernieuwende cultuurtoeristische toepassingen rond Van Gogh in Brabant ontwikkelen én implementeren. CELTH fungeert, met de drie Universities of Applied Sciences NHTV, HZ en Stenden als sparringpartner, kennisleverancier en ontwikkelaar voor Van Gogh Sites Foundation over onderwerpen als storytelling, conceptontwikkeling en beheer- en exploitatievraagstukken van de Van Gogh Monumenten.

Meer informatie